ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง

208
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน

                          เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
                                                    ภายในซอยสาธารณะข้างแขวงการทางเดิม หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านสวน
                                                               ..................................................

                    ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในซอยสาธารณะข้างแขวงการทางเดิม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน โดยก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๕.๓๐ - ๘.๕๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๙.๐๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๗๙ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๖.๐๐ เมตร บ่อพักทุกระยะ
ไม่เกิน ๑๐ ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๑ บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวนเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น  แบบมาตรฐานเลขที่ ถ.๐๑/๒๕๕๔, ท.๐๒/๒๕๕๔, ฝ.๐๑/๒๕๕๔ จำนวน ๓ แผ่น รวมเป็น ๔ แผ่น

                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
           ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่                   จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาจ้างได้
               (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง     ส่วนคุณสมบัติ ด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานดังกล่าวของผู้เข้าร่วมมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาจ้างได้
                   ๖. ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
                        (๑) ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
                        (๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำสัญญากับเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕    

                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
โดยติดต่อกองช่าง (ชั้น ๓) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันเดียวกัน ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าได้รับทราบ
ข้อปัญหารายละเอียดต่าง ๆ ที่เทศบาลกำหนดครบถ้วนแล้วและจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใด ๆ มิได้ 

                    กำหนดยื่นซองสอบราคา  ผู้ยื่นสามารถเลือกยื่นซองสอบราคาได้ ๒ วิธี คือ
                    วิธีที่ ๑ ยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองบ้านสวนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
                    วิธีที่ ๒ ยื่นซองด้วยตนเอง ณ สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้น ๑) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
   
                     กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องยูงเงิน (ชั้น ๕) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้น ๑) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bansuan.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๑๘๔๕๕๕ ต่อ ๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในซอยสาธารณะ ข้างแขวงการทางเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,161,000.-บาท

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.30 – 8.55 เมตร

        ยาวรวม 109.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 692.79 ตารางเมตร

        พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาวรวม 106.00 เมตร

        บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 11 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 1,159,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง(ค่า K) ตามเอกสารแนบท้าย

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายสมศักดิ์ สมจิตรักษากุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

6.2 นายธีรเดช ศรีเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

6.3 นายชัชชัย ประยูรญาติ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร