ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

152
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ดาวน์โหลด เอกสารด้านล่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๙๐๔.๗๗ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๕๐.๑๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ร้าน พีเจ พาณิชย์

๔.๒ บริษัท สินนิธิพร จำกัด

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงดี ซัพพลาย

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวกัญญารัตน์ พ้นภัยพาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร