ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

229
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดดับเพลิงกันไฟพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๔ ชุด
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดดับเพลิงกันไฟพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๔ ชุด (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้)
                   
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

                    ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อ
           ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
มาแสดงด้วย
                 
                   ๖. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาซื้อได้
                         (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานดังกล่าวของผู้เข้าร่วมมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาซื้อได้
                   ๗. ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
              (๑) ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
                       (๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ      
                  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำสัญญากับเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพกร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ผู้ยื่นสามารถเลือกยื่นซองสอบราคาได้ ๒ วิธี คือ
                 วิธีที่ ๑ ยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองบ้านสวนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
                 วิธีที่ ๒ ยื่นซองด้วยตนเอง ณ สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้น ๑) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
                 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องยูงเงิน
(ชั้น ๕) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้น ๑) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐   หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bansuan.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๑๘๔๕๕๕ ต่อ ๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ ซื้อชุดดับเพลิงกันไฟพร้อมเครื่องช่วยหายใจ(SCBA) จำนวน ๔ ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองบ้านสวน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 880,000.-บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 สิงหาคม 2560

เป็นเงิน 880,000.-บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท ผลพาลาเดียม จำกัด

๔.๒ บริษัท โชติอนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.สุรัตน์

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายโชคชัย ศรีละคร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร