ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง

166
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน

                เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. บริเวณลำรางสาธารณะ     
                                  ถนนเลี่ยงเมือง จุดที่ ๑ ถนนเลี่ยงเมือง ข้างบริษัทโตโยต้านครชลบุรี จำกัด ถึงปั้มน้ำมัน ปตท.
                                  และจุดที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมืองข้างบริษัท SCG จำกัด ถึงหมู่บ้าน AQ SHADI หมู่ที่ ๑๐

                                  ตำบลบ้านสวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                             -----------------------------------------------------

 

                        ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. บริเวณลำรางสาธารณะ ถนนเลี่ยงเมือง จุดที่ ๑ ถนนเลี่ยงเมือง ข้างบริษัทโตโยต้านครชลบุรี จำกัด ถึงปั้มน้ำมัน ปตท. และจุดที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมืองข้างบริษัท SCG จำกัด ถึงหมู่บ้าน AQ SHADI หมู่ที่  ๑๐ ตำบลบ้านสวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. กว้าง ๑.๘๐-๔.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๗๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ ๓๐/๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น รวมเป็น ๔ แผ่น    

                        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
               ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
                      ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
              ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อครั้งนี้          
                      ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
             ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
             ๖. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้                          
                           (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ นำผลงานดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
                           (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ นำผลงานดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้า มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
                    ๗. ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
                           (๑) ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
               (๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำสัญญากับเทศบาลเมืองบ้านสวนให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

                      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยติดต่อกองช่าง (ชั้น ๓) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้รับทราบข้อปัญหารายละเอียดต่าง ๆ ที่เทศบาลกำหนดครบถ้วนแล้ว และจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใด ๆ มิได้  

                       กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี (ชั้น ๒) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และจะแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว                   

                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่ สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้น ๑) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bansuan.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๑๘๔๕๕๕ ต่อ ๒ 

                                               ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง

 

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. บริเวณลำรางสาธารณะ ถนนเลี่ยงเมือง จุดที่ 1 ถนนเลี่ยงเมืองข้างบริษัทโตโยต้านครชลบุรี จำกัด ถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. และจุดที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองข้างบริษัท SCG จำกัด ถึงหมู่บ้าน AQ SHADI หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,540,000.-บาท

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. กว้าง 1.80 – 4.50 เมตร ยาวรวม 478.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 10,462,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น การปรับราคาค่างานก่อสร้าง(ค่า K) ตามเอกสารแนบท้าย

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายสมศักดิ์ สมจิตรักษากุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

6.2 นายธีรเดช ศรีเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

6.3 นายชัชชัย ประยูรญาติ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร