ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี

289
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี 

หัวข้อ “บ้านสวนโปร่งใส เด็กรุ่นใหม่โตไปไม่โกง”

.......................................................

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด จึงได้ดำเนินการประกาศเป็นองค์กรใสสะอาดพร้อมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “บ้านสวนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ใสสะอาด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านสวนที่ว่า “เทศบาลเมืองบ้านสวนเมืองแห่งความสุข”  เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านสวนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านการวาดภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “บ้านสวนโปร่งใส เด็กรุ่นใหม่โตไปไม่โกง”  โดยให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิด ในเชิงสร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพวาดในมุมมองของการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยภาพวาดเหล่านี้จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน  ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดที่สะท้อนถึงความคิด ความรู้สึกในมุมมองของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (รายละเอียดตามระเบียบการประกวดแนบท้ายประกาศนี้)              

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง    ส่งเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดวาดภาพโดยพร้อมเพรียงกัน

 

   

 

ระเบียบการประกวดวาดภาพระบายสี

 “บ้านสวนโปร่งใส เด็กรุ่นใหม่โตไปไม่โกง”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • ต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก่
  • รุ่นที่ ๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา
  • รุ่นที่ ๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

 

ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 • แข่งขันแบบเดี่ยว จากจำนวนนักเรียนโรงเรียนละ ๑๐ คน โดยโรงเรียนจะส่งรุ่นเดียว ๑๐ คนหรือสองรุ่นรวม ๑๐ คนก็ได้

 

กติกาการเข้าร่วมประกวด

 • ประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บ้านสวนโปร่งใส เด็กรุ่นใหม่โตไปไม่โกง”
 • เทศบาลเมืองบ้านสวนจะจัดเตรียมกระดาษสำหรับวาดภาพเท่านั้น ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง
 • ขนาดกระดาษวาดภาพ ใช้กระดาษวาดภาพ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิ้ว โดยกระดาษที่ใช้ต้องมีตราประทับของทางเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ด้านหลังเรียบร้อยแล้ว
 • ใช้สีหรือเทคนิคใดก็ได้ ไม่กำหนด
 • เวลาในการวาดภาพ ๕ ชั่วโมง

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 • วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดและการวางภาพที่เหมาะสม        ๔๐ คะแนน
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ๓๐ คะแนน
 • ความประณีตสวยงาม   ๓๐ คะแนน

 

รางวัลการประกวด

 • รุ่นที่ ๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา
  • รางวัลที่ ๑ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๒ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๓ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล
 • รุ่นที่ ๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลที่ ๑ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๒ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๓ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล

 

 

วันเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยทางโรงเรียนสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันสุดท้ายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองวิชาการและแผนงาน อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น ๔
 • ทำการประกวดแข่งขันในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และจะทำการตัดสินทันทีหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ณ ห้องประชุมยูงรำแพน อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
 • เทศบาลเมืองบ้านสวนจะประกาศผลการวาดภาพในหัวข้อ “บ้านสวนโปร่งใส เด็กรุ่นใหม่โตไปไม่โกง”

ผ่านทางเว็บไซต์ www.bansuan.go.th ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

 • เทศบาลเมืองบ้านสวนจะแจ้งสถานศึกษานำผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดเข้ารับรางวัล โดยจะมีหนังสือแจ้งวันเวลาเข้ารับรางวัลในภายหลัง

 

กรรมสิทธิ์ในผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

 

ติดต่อสอบถาม

 • กองวิชาการและแผนงาน อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน โทร ๐๓๘-๑๘๔๕๖๙ ต่อ ๗

ประมวลภาพ

เอกสาร

 • เอกสาร