สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน- เศรษฐกิจ ๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน

144
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน- เศรษฐกิจ ๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๖ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย ดังนี้

               ๑. บริษัท ปิยชนก จำกัด
               ๒. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์
               ๔. หจก.ปวีย์พล ก่อสร้าง
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองพลพัฒนา
               ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพยาการโยธา
 
 
                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน- เศรษฐกิจ ๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๖ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน  หจก.ปวีย์พล ก่อสร้าง ๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร