สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๕ (ขาหมูดงตาล) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน

164
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๕ (ขาหมูดงตาล) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

               ๑. บริษัท ปิยชนก จำกัด
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสรุ่งเรือง
 
 
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๕ (ขาหมูดงตาล) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 5 (ขาหมูดงตาล) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสรุ่งเรือง ๙๑๒,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร