ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๖ (ข้างบริษัทแจ็ซมิน แม

192
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๖ (ข้างบริษัทแจ็ซมิน แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส จำกัด) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

               ๑. บริษัท ปิยชนก จำกัด
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณธิกุล ก่อสร้างและการโยธา
 
                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๖ (ข้างบริษัทแจ็ซมิน แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส จำกัด) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 6(ข้างบริษัทแจ็ซมิน แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส จำกัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

     

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณธิกุล        ก่อสร้างและการโยธา

๘๖๙,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร