ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

170
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนดังกล่าวแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรค 4

จึงขอรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

(นายโอภาส คุณากรธำรง)

ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร