ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

172
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

……………………………………

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน   

         ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

                                                       (นายโอภาส  คุณากรธำรง)

                                                      ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร