ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก...ฟรี

( A : ตำแหน่งปัจจุบัน & B : ตำแหน่งปลายทาง )