เทศบัญญัติ และ รายงาน

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ดูรายละเอียด
 • แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ดูรายละเอียด
 • แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ดูรายละเอียด
 • ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  ดูรายละเอียด
 • ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  ดูรายละเอียด
 • ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

  ดูรายละเอียด
 • แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ดูรายละเอียด