คณะผู้บริหาร

นายจักรวาล ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ประวัติ

นายจักรวาล ตั้งประกอบ เป็นบุตรของนายวัฒนา ตั้งประกอบ หรือที่รู้จักกันดีว่า “กำนันน้อง” อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน ปี 2544-2547 และนางสมนวล คุณปลื้ม กำนันตำบลห้วยกะปิ ปี 2545 – ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นพี่ชายของนายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ปี 2548-2549 ที่ผ่านมานายจักรวาลเคยทำงานด้านการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ ปี 2546-2550 กรรมาธิการคณะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาผู้แทนราษฎร ปี 2548-2549 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ปี 2550-2552 และรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ปี 2552
 • นายชัยเดช ชิตวิเศษ

  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 • นายมนัส เดชชีวะ

  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

 • นายพศิน กุลธนโรจน์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • นายณัฏฐสิทธิ์ จันทนะ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • นายเอกชล งามสมชาติ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี