บุคลากรภายในองค์กร

ฝ่ายสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายโอภาส คุณากรธำรง

  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายณัชธ์ชาญยุทธ วิเศษอโสโก

  รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายพงษ์พัฒน์ เพชรแสน

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงษ์

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายถาวร สำราญ

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายวิสุทธิ์ รวยรื่น

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายจิรศักดิ์ ธัญลวะณิชย์

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายวรวิทย์ ไพบูลย์รัตนากร

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายปัญญา วงศ์ขจิตต์

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายจักกฤษ บุญเกิด

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายไพโรจน์ สามารถ

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายไพโรจน์ วณิชกิตติโชติ

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายวิรัช เปรมจิต

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นางจิราพร เอมเจริญ

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายวิโรจน์ เสมอวงศ์

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ

 • นายนพดล รัฐศุภางค์

  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

 • นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์

  รองปลัดเทศบาล

 • นางสาวนรินทร ชนะพิศ

  รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา

 • นางนิตยา เจนทวีพรกุล

  รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

 • นางอัญชลี จันทรกรานต์

  หน.สำนักปลัดเทศบาล

 • นางกรรณิกา ศรีเรือง

  ผอ.สำนักคลัง

 • นายสุวัฒน์ บุญเรือง

  ผอ.กองช่าง

 • นางสาวอรวี บุญกัลยา

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางจันทนา ทองแดง

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม