โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชลบุรี

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

9 ก.ย.59 เวลา 9.00 น.ทม.บ้านสวนโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานเปิดโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชลบุรี โดยจากการสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 45 ชุมชน พบว่า มีประชาชนผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวนกว่า 1,000 ครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวเหล่านี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ จึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้แทนของครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ซึ่งคณะทำงานได้คัดเลือกจากทุกชุมชน จำนวน 400 คน และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำปัจจัยพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการออม ส่งเสริมอาชีพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยฝึกทำผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้า และล้างจาน เป็นต้น ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท เทศบาลเมืองพนัสนิคม ,ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ,โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ,คณะกรรมการชมรมคนพิการ ทม.บ้านสวน ,คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวนประมวลภาพ