โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชลบุรี

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

22 ก.ค.59 เวลา 9.00 น.ทม.บ้านสวนโดยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะในการคิดริเริ่มแนวความคิดใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ"การพัฒนาศักยภาพชุมชน นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน รวม 360 คน ได้รับเกียรติจาก พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสารและนายพรเทพ จิตเกษม หัวหน้าฝ่ายการกีฬา การท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ชลบุรี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประมวลภาพ