โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2559 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

8 มิ.ย.59 เวลา 9.00 น.ทม.บ้านสวนโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานเปิดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2559 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ฯเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ มีศักยภาพบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม โดยในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการพัฒนาชุมชนตนเอง การนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการชุมชน การกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตนเอง และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการชุมชน จำนวน 45 ชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมประมวลภาพ