ศึกษาดูงานระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

7 มิ.ย.59 เวลา 9.00 น.ทม.บ้านสวนโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนนำคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 45 ชุมชน ศึกษาดูงานระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต.ทางเกวียน อ.เเกลง จ.ระยอง วัตถุประสงค์ฯเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ การสร้างความตระหนัก ด้านการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน โดยได้ไปศึกษาการจัดการขยะชุมชน(ขยะแลกแต้ม) ณ ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ต.ทางเกวียน อ.แกลง ในเรื่องการคัดแยกขยะ ดำเนินการจัดการขยะ แลกคะแนนเพื่อกระตุ้นการนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ และศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ทต.เมืองแกลงประมวลภาพ