เทศบาลเมืองบ้านสวน

เป็นเทศบาลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรีในปัจจุบัน เมืองบ้านสวน กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านสวน ทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก

หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาท้วม

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน

หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก

หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน

หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา

หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุญทอง

หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่

ตำบลหนองรีบางส่วน (หมู่ 1 และ หมู่ 3) ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า

หมู่ที่ 3 บ้านหนองปีกนก

ตำบลหนองข้างคอกบางส่วน (หมู่ 1 และหมู่ 4) ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ำจืด

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 19.50 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของ อำเภอเมืองชลบุรี คือ ตำบลบ้านสวน ตำบลหนองรี (บางส่วน) และ ตำบลหนองข้างคอก (บางส่วน)

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบางทราย และตำบลนาป่า อำเภอเมือง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเสม็ด และตำบลห้วยกะปิ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองรี และตำบลหนองข้างคอก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และบางส่วนจดทะเลฝั่งตะวันออก ของ อ่าวไทย

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื่น และฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูหนาวนั้น จะมีอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.7- 29.9 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประชากรชาวบ้านสวนมีทั้งสิ้น 61,072คน จากทั้งหมด 29,483 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการค้ามีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 45 รับราชการ ร้อยละ 15 อุตสาหกรรม ร้อยละ 11 อาชีพรับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 29 สำหรับในเขตชานเมือง การประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้างบางส่วนจำนวนประชากร ข้อมูลประชากรและครัวเรือนแยกตามเขตตำบล ดังนี้

สถานศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจำนวนหลายแห่ง และบางแห่งก็เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมาก โดยแบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดังนี้

          - โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

          - โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

          - โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

          - โรงเรียนบ้านหนองตะโก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

          - โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

          - โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

  • สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง คือ

          - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์

  • ภาคเอกชนสังกัด สช. 9 แห่ง ได้แก่

         - โรงเรียนเมืองชลพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         - โรงเรียนเมืองธารทิพย์พิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         - โรงเรียนเพชรวิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

         - โรงเรียนเกษมวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         - โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         - โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

         - โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

         - โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

         - โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

 สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีหน่วยงานบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน 22 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล

 

 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านสวน

“เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข"

Happy Home Town

 

 

พันธกิจ

พันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
2. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป้นประชากรที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

อำนาจและหน้าที่

นโยบายการบริหารงาน